عملکرد فرودگاه بین المللی مشهد در نخستین ماه از تابستان 1398

فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در تیرماه سال جاری با انجام 6231 عملیات پروازی و اعزام و پذيرش حدود یک میلیون مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور پس از مهرآباد بوده است.

در بخش ارسال و پذیرش بار نیز فرودگاه مشهد پس از فرودگاه امام خمینی با 9 میلیون کیلوگرم بار جایگاه دوم را داشته است